dinsdag 2 juni

Aanpassing Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 1.0): Update 2 juni

Het doel van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) is het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Je kunt op grond van de NOW een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van je loonkosten. De  NOW is aangepast waardoor meer bedrijven er voor in aanmerking komen.

Let op! Je kunt de NOW voor de periode maart tot en met mei tot en met 5 juni 2020 aanvragen.

Seizoensbedrijven

Om seizoensbedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, is de NOW voor het eerste subsidietijdvak maart tot en met mei aangepast. De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart t/m mei. Je hoeft dit niet aan te vragen, maar de aanpassing wordt automatisch bij de definitieve subsidievaststelling toegepast als dit voordelig voor jou uitpakt.

Als de loonsom van maart t/m mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart t/m mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij definitieve vaststelling. De loonsommen van april en mei  (peildatum 19 juli) worden gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hiermee gaat je totale subsidiebedrag omhoog.

Geen loonsom in januari 2020

Als je in januari 2020 en november 2019 geen loon betaalde (0-loonsom) maar wel in maart t/m mei 2020, kom je mogelijk alsnog voor de NOW in aanmerking. Als je eerder een afwijzende beschikking hebt ontvangen, zal het UWV contact met je opnemen.

Bedrijfsovernames

Bedrijven die recent zijn overgenomen kunnen soms niet of onvoldoende gebruik maken van de NOW. Maar heeft de overgang van de onderneming in 2019 tot 1 februari 2020 plaatsgevonden, dan kan je gebruikmaken van de bovenstaande regeling in de NOW voor startende ondernemingen. De regeling voor startende bedrijven gaat ervanuit dat een bedrijf uiterlijk 1 februari 2020 is gestart, omdat er anders geen relevante refertemaand voor de omzet voorhanden is. Ook de wijziging van de loonsombepaling voor seizoensbedrijven kan bij bedrijfsovernames een uitkomst bieden.

Dertiende maand

Als je in januari 2020 een dertiende maand hebt betaald, kan dat betekenen dat jouw loonsom over maart tot en met april lager is, waardoor de subsidie lager wordt vastgesteld. Het UWV zal de extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsommen halen. Dit geldt niet voor bonussen en andere beloningen die afhankelijk zijn van bedrijfsresultaten of prestaties van de werknemer.

Eerst bij definitieve vaststelling

De aanpassingen leiden alleen tot een hogere compensatie bij de definitieve subsidievaststelling. Je voorschot wordt dus niet aangepast. De aanvullende tegemoetkoming zal na afloop van de subsidieperiode, maar niet eerder dan september, tot een uitbetaling leiden.
De definitieve vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart t/m mei) kan overigens worden aangevraagd vanaf 6 oktober 2020. De indieningstermijn van 24 weken loopt ook vanaf die datum. Als er een accountantsverklaring moet worden overgelegd bedraagt de termijn 38 weken.

Startende onderneming of bedrijf overgenomen?

Bestond jouw onderneming nog niet op 1 januari 2019 of heb je een bedrijf overgenomen? Dan wordt de referentieperiode voor de omzet berekend door de hele kalendermaanden  aanvang van de bedrijfsuitoefening of overname in 2019 tot en met februari 2020 om te rekenen naar 3 maanden. Om gebruik te kunnen maken van de regeling voor startende bedrijven moet je jouw bedrijf overigens uiterlijk op 1 februari 2020 zijn gestart, omdat er anders geen relevante refertemaand voor de omzet beschikbaar is. De alternatieve berekeningsmethode bij overgang van onderneming wordt alleen toegepast als je daarom verzoekt bij de aanvraag om de definitieve subsidievaststelling.

Accountantsverklaring

Bij de aanvraag om de definitieve vaststelling is een verklaring van een accountant vereist. Hiervoor geldt een vrijstelling voor werkgevers die een voorschot van minder dan € 100.000 hebben ontvangen of voor een definitieve subsidie van minder dan € 125.000. Dit wordt beoordeeld op het niveau van de natuurlijke persoon, rechtspersoon of concern. Van deze vrijstelling zijn uitgezonderd de werkgevers die onderdeel zijn van een concern en los van het concern subsidie aanvragen. In die situatie is altijd een verklaring van een accountant vereist.
De werkgevers die geen verklaring van een accountant hoeven te overleggen, verstrekken in plaats daarvan een verklaring van een andere derde, waarmee de definitieve omzetdaling kan worden
aangetoond. Deze verplichting geldt niet als het totale voorschot minder is dan € 20.000 of de totale subsidie een bedrag van minder dan € 25.000.

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je nog vragen? Wij helpen je graag bij de aanvraag voor de NOW en de aanvraag voor de definitieve vaststelling. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en de loonsom vaststellen.

circle circle circle circle circle