Klachtenregeling

Green Accountants hecht waarde aan tevreden relaties en werkt steeds aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Echter, waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over één van onze medewerkers, onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, willen wij u vragen ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Uw klacht nemen wij zeer serieus en wij zullen alles in het werk stellen met u tot een passende oplossing te komen.

1. Oplossen van de klacht in een gesprek

Soms kunnen klachten worden opgelost in een goed gesprek (telefonisch of in persoon). U kunt uw contactpersoon van Green Accountants benaderen voor overleg over het probleem. Als uw klacht een bepaalde persoon betreft, en het lukt niet om met deze persoon tot een oplossing te komen, wendt u zich dan tot ons secretariaat, bereikbaar op 050 – 820 06 77 of via info@greenaccountants.nl  Uw klacht zal dan in behandeling worden genomen door een verantwoordelijke medewerker die niet betrokken is bij uw opdracht.

2. Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is het probleem niet verholpen in een gesprek of bent u van mening dat de klacht niet middels een gesprek opgelost kan worden, dan kunt u uw klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt uw klacht richten aan:

Green Accountants B.V.
T.a.v. het secretariaat
Leonard Springerlaan 19
9727 KB GRONINGEN

Of via info@greenaccountants.nl

Indien de klacht betrekking heeft op de wijze waarop een Accountant Administratieconsulent zich bij de uitoefening van zijn of haar beroep zich heeft gedragen, kunt u er tevens voor kiezen uw klacht in te dienen bij de Klachtencommissie NBA.
Een klacht in de zin van deze klachtenprocedure kan niet uitsluitend over de hoogte van een declaratie gaan.

3. Waaraan dient uw klacht te voldoen?

Uw schriftelijke klacht dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

.  uw naam en adres;
.  dagtekening
.  naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft;
.  omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
.  de klachtwaardigheid van de gedraging.

Indien de klacht in een vreemde taal is opgesteld en vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient u zelf zorg te dragen voor vertaling.

5. De ontvangst van uw klacht

Wij bevestigen de ontvangst van uw schriftelijke klacht binnen vijf werkdagen. Bij de ontvangstbevestiging vermelden wij het volgende:

.  de afhandelingstermijn;
.  de verdere procedure;
.  de contactpersoon;
.  de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.

Indien een andere instantie bevoegd is tot afhandeling van de klacht, zenden wij uw klacht onverwijld door naar de betreffende instantie en stellen u daarvan gelijktijdig op de hoogte. Indien wij van mening zijn dat de klacht niet voor ons bestemd is en ook niet in aanmerking komt te worden doorgezonden, zenden wij u deze zo spoedig mogelijk retour onder vermelding van de reden van terugsturen.
Uw klacht zal altijd in behandeling worden genomen door een verantwoordelijke medewerker die niet bij de opdracht of gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is of is geweest.

5. Wanneer wordt uw klacht niet in behandeling genomen?

Green Accountants is niet verplicht uw klacht in behandeling te nemen:

.  indien deze betrekking heeft op een gebeurtenis die ook al is voorgelegd
(is geweest) aan de klachtencommissie van de beroepsorganisatie of
klachtinstantie van een ander accountantskantoor;

.  indien deze betrekking heeft op beroepsmatig handelen langer dan drie jaar
na constatering of langer dan zes jaar voordat de klacht wordt ingediend
heeft plaatsgevonden;

.  indien deze betrekking heeft op een gebeurtenis waarvoor een klacht ook al
is ingediend (geweest) bij de Accountantskamer;

.  indien de klacht betrekking heeft een opsporingsonderzoek op bevel van de
officier van justitie of een vervolging gaande is, of als de gebeurtenis deel
uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit.

Als uw klacht niet voldoet aan hetgeen onder 3 is beschreven, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en u in de gelegenheid stellen dit te herstellen binnen een door ons aangegeven termijn. Als wij uw klacht niet in behandeling nemen, stellen wij u daarvan schriftelijk, binnen vier weken na ontvangst van uw klacht, op de hoogte.

6. De behandeling van uw klacht

Wij zullen zowel u als de medewerker op wie uw klacht betrekking heeft in de gelegenheid stellen door ons gehoord te worden, tenzij de klacht ongegrond blijkt. Van het horen wordt een verslag opgesteld.

Wij streven ernaar uw klacht binnen acht weken af te handelen. Als wij u om aanvullende informatie hebben verzocht zoals hierboven in paragraaf 2.3 omschreven, wordt de termijn van acht weken opgeschort vanaf de dag dat wij u verzoeken om aanvullende informatie tot en met de dag waarop wij deze informatie van u mochten ontvangen. Dit zullen wij u schriftelijk melden. Deze periode mag niet langer dan vier weken duren.

Wij zullen zowel u als de medewerker op wie uw klacht betrekking heeft schriftelijk in kennis stellen van onze bevindingen (gegrond of ongegrond) en eventuele aanbevelingen.

Als de klacht betrekking heeft op handelen of nalaten als bedoeld in artikel 22, eerste lid van de Wet Tuchtrechtspraak, wordt in de beslissing gemeld dat u alsnog een klacht kunt indienen bij de Accountantskamer.
Uw klacht vervalt als u ons te kennen geeft dat de medewerker op wie uw klacht betrekking heeft naar tevredenheid aan de klacht tegemoet gekomen is.

Wij dragen zorg voor een juiste registratie van uw klacht in ons Formulier klachtenregistratie en –afhandeling.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat.

Contact

Luister onze radiocommercial op BNR

Radiocommercial BNR
circle circle circle circle circle